Στις θέσεις τους παραμένουν ως το 2019 οι επικουρικοί γιατροί

Τροπολογία – σκούπα του υπουργείου Υγείας στο νομοσχέδιο για τις υιοθεσίες

Παραμένουν ως το 2019 οι επικουρικοί γιατροί που υπηρετούν στο σύστημα υγείας, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου.

Η αναδρομική ισχύς της απόφασης να μην απολυθούν οι επικουρικοί γιατροί, περιελήφθη σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας που ψηφίσθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την υιοθεσία και αναδοχή.

Πρόκειται για μια τροπολογία – σκούπα, με την οποία ρυθμίστηκε σειρά θεμάτων του υπουργείου Υγείας από πληρωμές δικαστικών διεκδικήσεων, μέχρι διαγραφή οφειλών για τα απορρίμματα των νοσοκομείων, διορθώσεις για τους φυσικούς και ακτινοφυσικούς κλπ.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει για τους επικουρικούς γιατρούς ότι η θητεία τους παρατείνεται αναδρομικά από 21.3.2018 μέχρι τις 31.1.2019. Αφορά τους γιατρούς που υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας των οποίων η θητεία λήγει από 21.2.2018 μέχρι 31.12.2018. Με την παράταση, η μισθοδοσία τους καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.

Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει:

  1. Οι αποζημιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των ΔΥΠΕ, των φορέων ΠΦΥ και του ΕΚΑΒ που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεωνκαι σχετίζονται με τις πάσης φύσεως αποδοχές τους, βαρύνουν από 1.1.2018 τον κρατικό προϋπολογισμό, και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Υγείας και την ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων και εκκαθαρίζονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές τους. Η διάταξη καταρτίσθηκε για την άμεση εκκαθάριση των δικαστικών αποφάσεων, καθώς έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις πληρωμής μετά την μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στις ΓΔΟΥ, με αποτέλεσμα να χρεώνεται το δημόσιο με τόκους υπερημερίας.
  2. Ποσά που αφορούν σε πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμων οφειλών νοσοκομείων του ΕΣΥ και νοσοκομείων που εποπτεύονται από τα υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Εθνικής Άμυνας προς τον ΕΔΣΝΑ για τη διαχείριση αποβλήτων και έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Η σχετική απόφαση διαγραφής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του τοπικού φορέα, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Στόχος της διάταξης είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων, λαμβανομένης υπόψιν της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασής τους, σε συνδυασμό με τη στέρηση χρηματοδότησης των νοσοκομείων από τα ασφαλιστικά ταμεία.
  3. Εξαιρούνται από την υποβολή απολογισμών με το πέρας διμήνου από την λήξη του οικονομικού έτους, τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν, καθώς και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο οικονομικό έτος, με κοινοποίηση στο υπουργείο Υγείας. Για αυτούς τους φορείς ο απολογισμός προβλέπεται να καταρτίζεται εντός εξαμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, ψηφίζεται από τα Δ.Σ. τους, εγκρίνονται από το εποπτεύον υπουργείο και στη συνέχεια αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει το ν.δ. 496/1974.
  4. Ορίζεται ρητά, καλύπτοντας σχετικό νομοθετικό κενό, ότι η μισθοδοσία των ειδικευομένων που τοποθετούνται στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ για την απόκτηση ειδικότητας ιατροδικαστικής και όσων υπηρετούν με παράταση της σύμβασής τους, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας, από 13.5.2017.
  5. Αποσαφηνίζεται ότι η αναστολή εφαρμογής της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης γιατρών και οδοντιάτρων σε θέσεις γιατρών οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ με το ν. 4461/2017, αφορά τις πράξεις που είχαν εκδοθεί πριν την έναρξη του νόμου αυτού και ανατρέχει στο χρόνο έκδοσής τους.
  6. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων που συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια φορέων του υπουργείου Υγείας, λήγει στις 31.12.2018, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διενέργειας των τελευταίων εκλογών για την ανάδειξή τους. Στόχος της διάταξης είναι να εναρμονιστούν οι θητείες των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων φορέων του υπουργείου Υγείας, με τις θητείες των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια του λοιπού δημοσίου τομέα.
  7. Με τη διάταξη αυτή, αποκαθίστανται νομοθετικές αστοχίες, σχετικές με τις εξετάσεις για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους φυσικούς νοσοκομείων, ακτινοφυσικών ιατρικής, και των φυσικών νοσοκομείων εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.  Παραπέμπεται σε απόφαση του υπουργού Υγείας ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των ειδικευομένων φυσικών νοσοκομείων, ακτινοφυσικών ιατρικής. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ισχύ του ν.4486/17, με τον οποίο καταργήθηκε η πρόβλεψη του ν.4058/12 περί της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσης αυτής της κατηγορίας ειδικευομένων στα νοσοκομεία, σε έμμισθες θέσεις, και δεν υπήρχε (μετά την κατάργηση) πρόβλεψη για τη διαδικασία, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις ή τα νοσοκομεία τοποθέτησής τους. Με τον ίδιο νόμο (4486/17) καταργήθηκαν από παραδρομή και τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του φυσικού νοσοκομείων εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Ολόκληρη η τροπολογία, επισυνάπτεται εδώ.