Συμβούλιο της Ευρώπης: Νέες οδηγίες για επεξεργασία ιατρικών δεδομένων

Με σύσταση καλούνται τα κράτη – μέλη για επεξεργασία των στοιχείων με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων

Σύσταση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την υγεία με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων, εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης , καλώντας τα 47 κράτη -μέλη του να διασφαλίσουν την προστασία τόσο κατά το δίκαιο, όσο και την πρακτική.

Με την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας ο όγκος των επεξεργασμένων δεδομένων για την υγεία έχει αυξηθεί εκθετικά δείχνοντας την ανάγκη για κατευθυντήριες οδηγίες προς τις διοικήσεις των συστημάτων υγείας και τους  επαγγελματίες υγείας.

Η σύσταση αφορά τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και με αυτήν, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλεί τις κυβερνήσεις να μεταφέρουν τις σχετικές οδηγίες στα συστήματα περίθαλψης και τους φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία, ιδίως τους επαγγελματίες υγείας και διαχειριστές των φορέων προστασίας δεδομένων.

Η σύσταση περιλαμβάνει μια σειρά αρχών για την προστασία των δεδομένων που αφορούν την υγεία, ενσωματώνοντας τα καινοτόμα στοιχεία που εισήχθησαν στην επικαιροποιημένη σύμβαση για την προστασία δεδομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή ως “σύμβαση 108+”, η οποία άνοιξε προς υπογραφή τον Οκτώβριο του 2018.

Η Επιτροπή Υπουργών υπογραμμίζει ότι τα δεδομένα σχετικά με την υγεία θα πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλαμέτρα ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, τον ευαίσθητο χαρακτήρα τους και την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων. Τα μέτρα προστασίας πρέπει να ενσωματώνονται στο σχεδιασμό των συστημάτων πληροφορικής που επεξεργάζονται δεδομένα υγείας.

Η σύσταση περιλαμβάνει οδηγίες για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης βάσης για την επεξεργασία δεδομένων περίθαλψης – ιδίως με τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων -, δεδομένα σχετικά με αγέννητα παιδιά, τα γενετικά δεδομένα υγείας, ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με την υγεία από επαγγελματίες και την αποθήκευση δεδομένων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές απαριθμούν μια σειρά δικαιωμάτων για τους ασθενείς – υποκείμενα των δεδομένων, κυρίως σε ότι αφορά τη διαφάνεια της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Περιέχουν επίσης αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την επεξεργασία δεδομένων για επιστημονική έρευνα, όταν συλλέγονται από κινητές συσκευές ή όταν μεταφέρονται διασυνοριακά.

Πηγη:http://healthmag.gr