Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και υποβολής υποψηφιοτήτων

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης.

Άνευ ορίου ηλικίας οι προκηρύξεις για προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ

Κατεπείγουσα εγκύκλιο σχετικά  με  τη  διαδικασία  προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και υποβολής υποψηφιοτήτων, εξέδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «δεν ορίζεται πλέον όριο ηλικίας για την πρόσληψη ιατρών σε θέσεις του κλάδου Ε.Σ.Υ.».  Συνεπώς, εξηγεί η εγκύκλιος, «στις προκηρύξεις που θα εκδίδονται στο εξής δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε όριο ηλικίας».

Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ εξακολουθεί να απαιτείται ως  τυπικό προσόν η κατοχή του τίτλου ειδικότητας ή χρόνος άσκησης στην ειδικότητα και συγκεκριμένα: α) για το βαθμό Επιμελητή Β ́, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α ́, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια.

Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β ́, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια, β) για το βαθμό Επιμελητή Α ́, η άσκηση του επαγγέλματος για εννέα (9) χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12) χρόνια.

Η προθεσμία έναρξης και λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων καθορίζεται με την απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας  περί  έγκρισης  προκήρυξης  και η  προθεσμία  αυτή πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στην απόφαση προκήρυξης που εκδίδεται από τα νοσοκομεία ή τις Δ.Υ.Πε.

Επίσης, στο κείμενο της προκήρυξης πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ότι  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της ηλεκτρονικής  υποβολής  της  αίτησης υποψηφιότητας, που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης, ο υποψήφιος πρέπει να  καταθέσει στη  Διεύθυνση  Ανθρώπινου  Δυναμικού  της  οικείας  Δ.Υ.ΠΕ,  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς,  σε έντυπη  μορφή  τα  δικαιολογητικά  και  εκτυπωμένο  και  υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα Ο  υποψήφιος που  υποβάλλει  υποψηφιότητα  σε  διαφορετικό  Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο  και  υπογεγραμμένο  αντίγραφο  της  υποβληθείσας  ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

Επίσης,  στην  προκήρυξη πρέπει  να  αναφέρονται  υποχρεωτικά  τα δικαιολογητικά που  απαιτούνται  για  την  υποβολή  υποψηφιότητας . Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται  από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, επί του κλειστού φακέλου.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων οι παραπάνω κλειστοί  φάκελοι διαβιβάζονται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ στην  αρμόδια Γραμματεία του Συμβουλίου κρίσης και επιλογής.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr