Σύμπραξη επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας στον τομέα της υγείας

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχώρησε σε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με στόχο τη χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Νοεμβρίου 2018.

Η πρόσκληση αφορά τη δράση: «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιοϊατρικής, της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014‐2020».

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια διάρκειας έως 36 μηνώνσυνολικού ύψους επένδυσης από 50.000 έως 600.000 ευρώ εφόσον συμμετέχει μία επιχείρηση στη σύμπραξη και έως του ποσού των 1.200.000 ευρώ, εφόσον συμμετέχουν δύο ή περισσότερες από δύο επιχειρήσεις στη σύμπραξη .

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα.

Η δράση επιδιώκει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών υγείας μέσω Βιοϊατρικής, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιοϊατρικής.

Η ηλεκτρονική υποβολή των ερευνητικών προτάσεων μπορεί να γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έως τις 12 Νοεμβρίου. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Μονάδα Α’, (Λίνα Ρούσσου) Τηλ: 26610‐60033, E‐mail: rousou@mou.gr.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/