Τέλος στο ΚΕΕΛΠΝΟ με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε! Τι προβλέπει για τους εργαζόμενους

Με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, μπαίνει και επίσημη σφραγίδα τέλους για το πολυσυζητημένο ΚΕΕΛΠΝΟ καθώς καταργείται και στη θέση του δημιουργείται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

Μάλιστα επειδή στο ΚΕΕΛΠΝΟ δεν υπήρχαν οι οργανικές θέσεις για τους 600 εργαζόμενους που εργάζονται σήμερα αλλά μόνο 3 θέσεις (!), δημιουργούνται προσωποπαγείς θέσεις ισάριθμες στον νέο οργανισμό για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Για τους γιατρούς που εργάζονται στο φορέα αυτοί εντάσσονται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ, έπειτα από δική τους αίτηση, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, σε θέση που προκύπτει από μετατροπή της οργανικής τους θέσης από Π.Ε. Ιατρών σε Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.

Υπάλληλοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διατεθεί με οποιοδήποτε καθεστώς σε άλλους φορείς γενικής κυβέρνησης, επιτρέπεται να μεταταγούν στους φορείς που έχουν διατεθεί και υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους η οποία υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες, αναφέρει το σχέδιο νόμου.

Η νέα Διοίκηση του Οργανισμού

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι ο νέος Οργανισμός που θα αντικαταστήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ, θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης.

Σε ότι αφορά στον Πρόεδρο του νέου Οργανισμού θα είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους από το χώρο των επιστημών υγείας, ο οποίος και θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ θα είναι πλήρους απασχόλησης, Αντίθετα με τον Αντιπρόεδρο ο οποίος μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Και με ειδικό λογαριασμό

Πάντως για τη λειτουργία του νέου Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας δημιουργείται Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

Σημειώνεται μάλιστα ότι: «Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και η διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων,..[…]»

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr