Τι είναι και πως μπορεί να συνεισφέρει στη ζωή μας η Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health);

Σε μία εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας και η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσουν τον κανόνα σε κάθε κλάδο, το e-Health θα εγκαθιδρυθεί σαν ακρογωνιαίος λίθος σε όλα τα ανεπτυγμένα συστήματα υγείας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ηλεκτρονική υγεία ορίζεται: “… η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, των ασθενών, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής”.

Ο όρος Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health) είναι σύνθετος και περιλαμβάνει έννοιες όπως: η ηλεκτρονική κράτηση ιατρικών αρχείων (EMR), η “φορητή” υγεία (mobile health) με την χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών και wearables, και τέλος την Τηλεϊατρική (Telemedicine).

Η Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health) αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ασθενών. Μπορεί να έχει οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία χάρη στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας της περίθαλψης και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τομέα της Υγείας.

Στην Ελλάδα, οι ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο του e-Health έχουν αποκομίσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας σε ένα πρώτο στάδιο. Όμως, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης οι εμπορικές εφαρμογές είναι ακόμα λιγοστές, ενώ η αντίσταση των εργαζομένων στο χώρο της υγείας στις απαιτούμενες οργανωτικές αλλαγές στερεί από τη χώρα μας ένα βήμα για περαιτέρω πρόοδο.

Όμως στο τεχνολογικό σταυροδρόμι που βρίσκεται ο κλάδος της Υγείας υπάρχει και η Τηλεϊατρική, η οποία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι: «Η παροχή ιατρικής περίθαλψης – σε περιπτώσεις που η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας – από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας για τη διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών, την έρευνα και εκτίμηση, όπως και τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών Υγείας, αλλά και για όλα αυτά που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της κοινωνίας».

Η Τηλεϊατρική σαν έννοια περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ ασθενών και παρόχων υπηρεσιών υγείας, νοσοκομείων, επαγγελματιών του τομέα της υγείας και δικτύων πληροφοριών υγείας, ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, υπηρεσιών τηλεϊατρικής, φορητών συσκευών παρακολούθησης ασθενών, λογισμικού προγραμματισμού χειρουργείων, ρομποτικής χειρουργικής και βασικής έρευνας για εικονική ανθρώπινη φυσιολογία.

Στην Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να ανθεί η Τηλεϊατρική λόγω και των πολλών ανθρώπων που χρειάζονται συνεχή ιατρική περίθαλψη σε δυσπρόσιτες περιοχές και νησιά της άγονης γραμμής της χώρας μας. Ένας ακόμα λόγος της επιβεβλημένης παρουσίας της Τηλεϊατρικής είναι η απουσία ή η υπολειτουργία ιατρικών κέντρων σε αυτές τις περιοχές αυτές, η οποία συνιστά και ένα μείζον ζήτημα για τους κατοίκους μεγάλης ηλικίας ή με σοβαρά προβλήματα υγείας που δυσκολεύονται να μετακινηθούν και συνεπώς στερούνται την πρόσβαση σε ορθή ιατρική περίθαλψη.

Προγράμματα Τηλεφροντίδας όπως τα Renewing Health το 2014 που λειτούργησε ως πιλοτικό σε Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SmartCare το 2016, που αποτέλεσε πιλότο PSP (Policy Support Program) και στο οποίο συμμετείχαν δήμοι από χώρες της Ευρώπης, από την Ελλάδα οι Δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγ. Δημητρίου και η Αναπτυξιακή ΟΤΑ e-trikala A.E. του Δήμου Τρικκαίων.

Τα προγράμματα αυτά είχαν ως στόχο την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως παρακολούθησης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις καθώς και την ανάπτυξη και ενσωμάτωση, στις υπάρχουσες δομές φροντίδας, τεχνολογιών για την ανεξάρτητη διαβίωση ασθενών και ηλικιωμένων στο σπίτι (home platforms) με υπηρεσίες όπως παρακολούθηση των φυσιολογικών, περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών παραμέτρων των ασθενών, διάφορες λειτουργίες αυτο-φροντίδας, διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών, πρόληψη πτώσεων και ατυχημάτων και εξάσκηση γνωσιακών λειτουργιών των ασθενών.

Η ΕΕ έχει θέσει στόχους για τα επόμενα χρόνια στον τομέα της Υγείας όπως, να βελτιώσει την υγεία των πολιτών παρέχοντας πληροφορίες ικανές να σώσουν ζωές και διαδίδοντάς τις, στις διάφορες χώρες μέσω εργαλείων. ηλεκτρονικής υγείας. Επίσης στοχεύει στο να βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση σε αυτή με την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής υγείας στην πολιτική για την υγεία και τον συντονισμό των πολιτικών, χρηματοδοτικών και τεχνικών στρατηγικών των διαφόρων κρατών μελών. Τέλος, να καταστήσει τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας αποτελεσματικότερα, φιλικότερα προς τον χρήστη και ευρύτερα αποδεκτά με την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών και των ασθενών στη χάραξη και την υλοποίηση των σχετικών στρατηγικών.

Φιλοδοξία όλων είναι να εφαρμοστούν άμεσα οι νέες πρακτικές και στην Ελλάδα ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί το συμφέρον όλο και περισσότερων συνανθρώπων μας καθώς η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

 

Πηγη:https://www.healthview.gr/