Τον έλεγχο του ΟΔΙΠΥ αναλαμβάνει ο Β. Κοντοζαμάνης

Με την υπουργοποίηση της Ζωής Ράπτη, οι αρμοδιότητες του Βασίλη Κοντοζαμάνη αναπροσαρμόζονται και ενώ “χάνει” την Ψυχική Υγεία, αναλαμβάνει την εποπτεία του νεοσύστατου Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, στις αρμοδιότητες του κ. Κοντοζαμάνη περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

ζ) ο διορισμός, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπαγόμενων στο άρθρο 1 υπηρεσιών, καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 37 και 109 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133),

η) ο διορισμός των διοικήσεων των νοσοκομείων, των Υγειονομικών Περιφερειών και των εποπτευόμενων φορέων του άρθρου 1 και

θ) ο διορισμός, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (α) (ε) και (στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό. Η αρμοδιότητα της περ. (η) ασκείται από κοινού με τον Υπουργό. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία

β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πηγή: https://virus.com.gr/