Υγειονομικούς ελέγχους στα σχολεία ζητεί το υπουργείο Υγείας – Έμφαση σε κυλικεία και καντίνες

Στο “μικροσκόπιο” μπαίνουν και επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία όλης της χώρας, ζητεί το υπουργείο Υγείας.

Σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται στις Περιφέρειες πως οι έλεγχοι πρέπει να διενεργηθούν σε σχολεία ημερήσια και νυχτερινά, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων, στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Σκοπός είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων και των βρεφικών, βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.

Έμφαση πρέπει να δίνεται στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης των απορριμμάτων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων.

Yγειονομικοί έλεγχοι, κρίνεται σκόπιμο, να διεξάγονται επίσης και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Βρεφονηπιακοί

Για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ζητείται ιατρικός έλεγχος του προσωπικού και έλεγχος για τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Όσον αφορά τα προγράμματα διανομής τροφίμων – γευμάτων στα σχολεία, τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, πρέπει να τηρούν τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας.

Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει το υπουργείο Υγείας σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τους προμηθευτές – παρασκευαστές των γευμάτων, ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν οι αρμόδιες οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προβούν σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Λεωφορεία

Απαραίτητη κρίνεται επίσης η διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία και γενικότερα στα λεωφορεία – μεταφορικά μέσα τα οποία μεταφέρουν μαθητές.

Το υπουργείο Υγείας εφιστά την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Ζητεί, δε, τα αποτελέσματα των ελέγχων και ειδικότερα των σχολικών κυλικείων, να αποστέλλονται συγκεντρωτικά, ανά σχολικό έτος.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες