Υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη Προστατευμένων Διαμερισμάτων

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού δράσεων Ψυχικής Υγείας, πρέπει όλοι οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας να υποβάλουν στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας τυχόν προτάσεις.

H Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας δημοσίευσε  ανακοίνωση με Θέμα :  «Υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη Προστατευμένων Διαμερισμάτων » (Σχετ.: Η αριθμ. Α3α/οικ.876 απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99.» ΦΕΚ Β’ 661/23.5.2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.)

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού δράσεων Ψυχικής Υγείας, πρέπει όλοι οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας να υποβάλουν στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας τυχόν προτάσεις τους για ανάπτυξη νέων Προστατευμένων Διαμερισμάτων, μέχρι την Παρασκευή, 15-2-2019.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθούν αφενός η πληρότητα των υφιστάμενων Προστατευμένων Διαμερισμάτων των φορέων και αφετέρου η διαθεσιμότητα ασθενών.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr