Υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’3958) – Θεσμοθέτηση νέων ιατρικών

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 28527/2023

ΦΕΚ 3356/Β/19-5-2023

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29.08.2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’3958) – Θεσμοθέτηση νέων ιατρικών εξειδικεύσεων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. Του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105),

β. της παρ. 1 του άρθρου 31του ν. 1397/1983 «Εθνικό σύστημα υγείας» (Α’ 143),

γ. της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).

2.Την παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134).

3.Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

4.Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5.Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα- πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

6.Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προ- υποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).

7.Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 49499/01.07.2019 υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Επεμβατικής Καρδιολογίας» (Β’ 2857), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ5α/ Γ.Π.οικ.37586/17.06.2022 υπουργική απόφαση (Β’ 3421), και ισχύει.

8.Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 24531/29.03.2019 υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Κλινικής Φαρμακολογίας» (Β’ 1126), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 45847/12.06.2019 (Β’ 2517) και την υπό στοιχεία Γ5α/ Γ.Π.οικ. 23434/12.04.2022 (Β’ 2317) υπουργική απόφαση και ισχύει.

9.Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π./οικ.20300/16.03.2016 «Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική» (Β’ 794), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4β/ Γ.Ποικ.93165/08.12.2016 (Β’ 4153) υπουργική απόφαση, την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.47523/09.08.2022 (Β’4522) υπουργική απόφαση και ισχύει.

10.Την υπ’ αρ. 1065/16.11.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ. με την οποία επικαιροποιείται η υπ’ αρ. 13 απόφαση της 279ης/21.02.2020 Ολομέλειας του Κ.ε.Σ.Υ. «Σχετικώς με θεσμοθέτηση εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία» και έγινε δεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

11.Την υπ’ αρ. 1064/16.11.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ. με την οποία επικαιροποιείται η υπ’ αρ. 11 απόφαση της 280ης/05.06.2020 Ολομέλειας του Κ.ε.Σ.Υ. «Θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία» και έγινε δεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

12.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία B1α,Β2α/ οικ.27728/12.05.2023 εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την εν θέματι αναφερόμενη απόφαση σε συνέχεια των ανωτέρω υπό στοιχεία (7, 8 και 9) υπουργικών αποφάσεων και θεσμοθετούμε νέες ιατρικές εξειδικεύσεις σύμφωνα με τις υπό στοιχεία (10 και 11) αποφάσεις του Κε.Σ.Υ., ως ακολούθως:

«8. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης δύο (2) έτη.

Δικαίωμα στην εξειδίκευση έχουν όλοι οι ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας. Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων εξάσκησης και εφαρμογής της επεμβατικής καρδιολογίας, η ηλικία των υποψηφίων προς εξειδίκευση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 45ο έτος κατά την υποβολή της αίτησης. Οι προς εξειδίκευση ιατροί είναι είτε υπηρετούντες στο Ε.Σ.Υ. (σε οποιαδήποτε βαθμίδα), είτε μέλη ΔΕΠ, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιώτες ιατροί.

Το ολοκληρωμένο διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Επεμβατική Καρδιολογία περιλαμβάνει:

Α. Καρδιαγγειακή ανατομία και φυσιολογία.

Β. Αγγειακή βιολογία και παθολογία.

Γ. Παθοφυσιολογία (με κλινικές εφαρμογές: Ενδοστεφανιαία απεικόνιση, QCA κ.λπ.).

Δ. Φαρμακολογία (συμπεριλαμβανομένης της αντιθρομβωτικής και θρομβολυτικής θεραπείας, παράγοντες αντίθεσης).

Ε. Απεικόνιση και ασφαλή χρήση ακτινοβολίας.

ΣΤ. Επιλογή ασθενών, ενδείξεις και περιορισμοί.

Ζ. Χαρακτηριστικά και επιλογή των υλικών – συσκευών που χρησιμοποιούνται στις επεμβατικές πράξεις.

Η. Κλινική διαχείριση και στρατηγική, πριν και μετά την επεμβατική πράξη.

Κατά το τέλος της εξειδίκευσης, ο εξειδικευόμενος και εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά από το Κέντρο εκπαίδευσης (μέσω του logbook), θα υποβάλλεται σε εξεταστική δοκιμασία που θα αποτελείται από δύο (2) μέρη: Το πρώτο μέρος θα ελέγχει τις θεωρητικές γνώσεις, καλύπτοντας όλα τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Το δεύτερο θα αξιολογεί την πρακτική εμπειρία με την χρήση κλινικών περιπτώσεων. Η συνολική εξεταστική δοκιμασία θα είναι γραπτή με χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (MCQs).

Όσοι από τους εξειδικευόμενους δεν έχουν αξιολογηθεί θετικά από το εκπαιδευτικό κέντρο (logbook) ή αποτύχουν τρεις φορές στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου εξειδίκευσης, έχουν την δυνατότητα να επανεκπαιδευθούν επί εξάμηνο στο ίδιο κέντρο ή σε άλλο κέντρο εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα ως υπεράριθμοι με βάση την κείμενη νομοθεσία και να επαναξιολογηθούν και επανεξεταστούν αντίστοιχα. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης από το κέντρο μπορούν να συμμετάσχουν στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας χάνεται η δυνατότητα απόκτησης της εξειδίκευσης.

9.ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης δύο (2) έτη.

Δικαίωμα απόκτησης του τίτλου της εξειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακολογία έχουν οι ιατροί των παρακάτω ειδικοτήτων: Αιματολογίας, Αναισθησιολογίας, Γαστρεντερολογίας, Γενικής Ιατρικής, Εσωτερικής Παθολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Νεφρολογίας, Παθολογικής

Ογκολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Ρευματολογίας, Ψυχιατρικής και ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών.

Η διάρκεια της εξειδίκευσης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε εργαστήριο Φαρμακολογίας/Κλινικής Φαρμακολογίας με αντίστοιχη Μονάδα Κλινικής Φαρμακολογίας, ενταγμένη σε Συνεργαζόμενο Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Η εξειδίκευση στην Κλινική Φαρμακολογία αποκτάται μετά από επιτυχείς γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, διενεργούνται δε τέσσερις (4) φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάιο.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας.

10.ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης δύο (2) έτη.

Δυνατότητα εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική έχουν ιατροί κάτοχοι των παρακάτω τίτλων ιατρικής ειδικότητας: Αναισθησιολογία, Εσωτερική Παθολογία, Καρδιολογία, Νευρολογία, Νεφρολογία, Παιδιατρική, Πνευμονολογία-Φυματιολογία, Χειρουργική και Χειρουργική Παίδων.

Η εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική έχει ως αντικείμενο:

-Την αντιμετώπιση νοσημάτων που έχουν ανάγκη θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο.

-Τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη διαταραχών που προκύπτουν από την επίδραση της μεταβολής της περιβαλλοντικής πίεσης.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από δύο μέρη, το γραπτό και το προφορικό με την εξέταση του εξειδικευομένου από την τριμελή επιτροπή. Διενεργούνται τρεις (3) φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας.

11.ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης τρία (3) έτη.

H Παιδιατρική Ενδοκρινολογία καθορίζεται ως εξειδίκευση της Παιδιατρικής, με αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων με ενδοκρινικές παθήσεις. Δεδομένου ότι τα νοσήματα του μεταβολισμού της γλυκόζης περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, η εξειδίκευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία εμπεριέχει και το γνωστικό αντικείμενο του Σακχαρώδους Διαβήτη.

Δικαίωμα απόκτησης του τίτλου εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία έχουν οι ιατροί κάτοχοι ειδικότητας Παιδιατρικής, υπηρετούντες στο Ε.Σ.Υ., μέλη ΔΕΠ και ιδιώτες ιατροί. Γ ια την απόκτηση του τίτλου της εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον εξεταστικής επιτροπής. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Μάιο, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση της εξειδίκευσης ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο ή σε προσεχείς περιόδους με ανώτατο όριο τρεις (3) εξετάσεις. Εάν ο υποψήφιος αποτύχει τρεις (3) φορές υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα συμπληρωματικό εξάμηνο και να προσέλθει άλλη μία (1) φορά για εξέταση. Η συμπληρωματική άσκηση είναι άμισθη, ο δε χρόνος και η μονάδα ορίζονται από την οικεία επιτροπή.

12.ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης τρία (3) έτη.

Η Παιδιατρική Γαστρεντερολογία ορίζεται ως η εξειδίκευση της Παιδιατρικής με αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων με γαστρεντερολογικά και ηπατικά νοσήματα, καθώς και με διαταραχές της διατροφής, θρέψης και αύξησης.

Η εκπαίδευση των παιδιάτρων στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία περιλαμβάνει εκπαίδευση σε βασικές ενότητες της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας και κλινικές και τεχνικές δεξιότητες σε επεμβατικές πράξεις με εκπαίδευση τόσο στην Κλινική, όσο και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και σε επείγοντα γαστρεντερελογικά περιστατικά.

Για την απόκτηση του τίτλου της εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία απαιτείται επιτυχής συμ-μετοχή σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον εξεταστικής επιτροπής.

Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Μάιο, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση της εξειδίκευσης ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο ή σε προσεχείς περιόδους με ανώτατο όριο τρεις (3) εξετάσεις. Εάν ο υποψήφιος αποτύχει τρεις (3) φορές υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα συμπληρωματικό εξάμηνο και να προσέλθει άλλη μία (1) φορά για εξέταση. Η συμπληρωματική άσκηση είναι άμισθη, ο δε χρόνος και η μονάδα ορίζονται από την οικεία επιτροπή.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω σχετική (6) υπουργική απόφαση και η κείμενη νομοθεσία για τις ανωτέρω εξειδικεύσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023

 

 

FEK-2023-Tefxos B-03356-downloaded -26_05_2023 ΦΕΚ