Υπ. Υγείας Κύπρου: Μνημόνιο συνεργασίας

Με το Τεχνολογικό

Πανεπιστήμιο

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου
Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου, υπογράφεται την Τρίτη, 9
Απριλίου 2019, Μνημόνιο Συνεργασίας
ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας της
Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σκοπός της εν λόγω συνεργασίας είναι
η από κοινού προώθηση δράσεων για
επιστημονική ανάπτυξη, προώθηση
πολιτικών υγείας για την προαγωγή της
υγείας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος
και της κοινωνικής φροντίδας, καθώς
και η συνεργασία στο πλαίσιο του
Προγράμματος/Δικτύου Υγιών Πόλεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ), με στόχο να διευρυνθεί η
επιστημονική, εκπαιδευτική και
πολιτιστική συνεργασία και η υλοποίηση
κοινών δράσεων. Η συνεργασία
αναμένεται να είναι αμοιβαία επωφελής
και να συμβάλει στην περαιτέρω
διασύνδεση των δυο οργανισμών για την
αντιμετώπιση και τον χειρισμό κοινών
προκλήσεων της δημόσιας υγείας που
αφορούν στον πληθυσμό της Κύπρου.

 

Πηγη:HealthDaily