ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.21452/10-4-24 : Αναστολή της υποχρεωτικής έναρξης της ιατρικής ειδικότητας στην Ψυχιατρική με τους έξι (6) μήνες στην Παθολογία και τους έξι (6) μήνες στη Νευρολογία, όπως προβλέπεται στην υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 48900/27-06¬2019 υ.α. «Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής» (Β’ 2745)

21452-24 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

..