ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.34921/22 (ΦΕΚ-3017 Β/16-6-22) : Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/ΓΠ/οικ.64845/29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).

ΦΕΚ 3017b-22