ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/οικ.21294/10-4-24 : Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/10-12-2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/ Β/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως ισχύει.

21294-24 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

..