ΦΕΚ 1899 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας
υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλο-
γής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

 

ΦΕΚ 1899 Αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ.4044