Φρένο σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους του ιδιωτικού τομέα υγείας

Πληθυσμιακά κριτήρια και άδεια σκοπιμότητας προβλέπει απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού

Περιορισμούς στη λειτουργία αξονικών και μαγνητικών τομογράφων, αλλά και κάθε άλλης απεικονιστικής εξέτασης που απαιτεί ιοντίζουσες ακτινοβολίες, προλέπει νέα απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, η οποία θέτει τους περιορισμούς μόνο για τις ιδιωτικές μονάδες υγείας, ενώ συνυπολογίζει στον ανώτατο αριθμό εξοπλισμών και τα μηχανήματα των δημοσίων νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση ζητείται άδεια σκοπιμότητας, η οποία χορηγείται εφάπαξ προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση ενός εργαστηρίου ιοντιζουσών ή μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, μέσα σε χωροταξικά πλαίσια ενός συγκεκριμένου αριθμού και είδους συστημάτων, με σκοπό την ακτινοπροστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Η άδεια σκοπιμότητας για κάθε είδος συστήματος χορηγείται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που την αιτήθηκε με διάρκεια ισχύος.

Εξαιρούνται της εφαρμογής των κριτηρίων για χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ή των πληθυσμιακών κριτηρίων τα Νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., οι Δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τα Νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Άδεια σκοπιμότητας

Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται από τον τοπικό Περιφερειάρχη με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μετά από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, η οποία θα βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

1. Την πληθυσμιακή κάλυψη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Ισχύει για όλα τα συστήματα που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας. Εξαίρεση ισχύει για τις κλινικές που έχουν αναπτύξει και λειτουργούν πλήρη παθολογικά και χειρουργικά τμήματα όπως αυτό προκύπτει από την άδεια λειτουργίας της κλινικής, η οποία πρέπει να περιλαμβάνεται στον υποβληθέντα φάκελο.
2. Τη βιωσιμότητα του φορέα με βάση τις τεχνολογικές και κλινικές δυνατότητες των μηχανημάτων σε συνδυασμό με το προτεινόμενο υπό του αιτούντος επιχειρηματικό σχέδιο.
3. Την επάρκεια των προτεινόμενων υποδομών (κτηριακών, μηχανολογικών κλπ.) κατάλληλα τεκμηριωμένη.
4. Την ποιότητα του προτεινόμενου εξοπλισμού, εξεταζόμενη τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και σε σύγκριση με άλλους υποψηφίους. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός πρέπει να ευρίσκεται σε γραμμή παραγωγής κατά το χρόνο της αίτησης, ή/ και με πιστοποιημένη κάλυψη με ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα έτη.
5. Την επιστημονική επάρκεια, που τεκμαίρεται από την εκπαίδευση και την εμπειρία του ιατρικού, του λοιπού επιστημονικού και του παραϊατρικού προσωπικού.
6. Τις κλινικές και τεχνολογικές δυνατότητες των λειτουργούντων μηχανημάτων, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην περιοχή εγκατάστασης του αιτούμενου συστήματος. Στην περίπτωση των συστημάτων ακτινοθεραπείας θα δίνεται προτεραιότητα σε αιτήματα για χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ταυτόχρονης εγκατάστασης δύο ακτινοθεραπευτικών συστημάτων από τον αιτούντα φορέα.
7. Εάν υφίστανται προς αξιολόγηση περισσότερα του ενός αιτήματα χορήγησης άδειας σκοπιμότητας εγκατάστασης εξοπλισμού του ίδιου τύπου που υποβλήθηκαν στην ίδια Περιφέρεια και για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας ΥΑ, αλλά δεν είναι δυνατόν να εγκριθούν όλα ενόψει εφαρμογής του κριτηρίου του άρθρου 9, άδεια σκοπιμότητας χορηγείται κατά προτεραιότητα στους αιτούντες οι οποίοι δεν διαθέτουν σε ισχύ ή δεν έχουν υλοποιήσει ήδη σε όλη την Επικράτεια άδεια σκοπιμότητας εγκατάστασης εξοπλισμού του τύπου που αιτούνται.
Για το σκοπό αυτό οι αιτούντες υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Κατά τα λοιπά, η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται κατά προτεραιότητα, με βάση το χρόνο υποβολής του αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Κριτήριο πληθυσμιακής κάλυψης

Ως πληθυσμιακή κάλυψη ορίζεται ο πληθυσμός στον οποίο αντιστοιχεί κάθε είδος συστήματος. Ως πληθυσμιακή μονάδα λαμβάνονται οι Δήμοι με εξαίρεση το PET/CT για το οποίο λαμβάνονται υπόψιν οι Περιφερειακές Ενότητες του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Κατ’ εξαίρεση, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής για όλες τις περιπτώσεις των μηχανημάτων πληθυσμιακή μονάδα αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα.

Η πληθυσμιακή κάλυψη καθορίζεται από τα στοιχεία πληθυσμού των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων που βασίζονται στην τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για την κάλυψη του κριτηρίου προσμετρώνται, πέραν του ιδιωτικού τομέα και τα συστήματα που ήδη λειτουργούν στα νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ειδικότερα ο πληθυσμός, στον οποίο αντιστοιχεί κάθε είδος συστήματος, ορίζεται ως εξής:
α) για συστήματα ακτινογράφησης ή ακτινοσκόπησης: ένα μηχάνημα για κάθε 3.000 κατοίκους,
β) για ορθοπαντογράφους: ένα μηχάνημα για κάθε 3.000 κατοίκους,
γ) για συστήματα υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης για οδοντιατρικές εφαρμογές CBCT : ένα μηχάνημα για κάθε 20.000 κατοίκους
δ) για τα συστήματα ψηφιακής CR ή DR μαστογραφίας: ένα μηχάνημα για κάθε 10.000 κατοίκους,
ε) για συστήματα οστεοπυκνομετρίας: ένα μηχάνημα για κάθε 10.000 κατοίκους,
στ) για συστήματα αξονικών τομογράφων: ένα μηχάνημα για κάθε 30.000 κατοίκους,
ζ) για συστήματα μαγνητικών τομογράφων: ένα μηχάνημα για κάθε 40.000 κατοίκους,
η) για συστήματα γ- camera: ένα μηχάνημα για κάθε 30.000 κατοίκους,
θ)για συστήματα ποζιτρονιακής και υπολογιστικής τομογραφίας (PET-CT): ένα μηχάνημα για κάθε 750.000 κατοίκους.

Αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο χορήγησης άδειας σκοπιμότητας αξιολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας υγείας των Περιφερειών- Περιφερειακών Ενοτήτων ως προς την ικανοποίηση του κριτηρίου πληθυσμιακής κάλυψης, με βάση τα δεδομένα της πιο πρόσφατης απογραφής καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
Εφόσον ικανοποιείται το εν λόγω κριτήριο τα αιτήματα διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.

Ισχύς άδειας σκοπιμότητας

Η άδεια σκοπιμότητας ισχύει για 12 μήνες από την έκδοσή της. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕΑΕ για χορήγηση της ειδικής άδειας λειτουργίας εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας σκοπιμότητας.
Για την αλλαγή έδρας εντός της ίδιας πληθυσμιακής μονάδας, συστήματος με άδεια σκοπιμότητας σε ισχύ, απαιτείται η τροποποίηση της άδειας σκοπιμότητας. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας-Περιφερειακής Ενότητας, η οποία την διαβιβάζει άμεσα στο Υπουργείο Υγείας.
Η Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εξετάζει κατά προτεραιότητα τις σχετικές αιτήσεις για αλλαγή της έδρας εντός της ίδιας πληθυσμιακής μονάδας συστημάτων με άδεια σκοπιμότητας σε ισχύ. Η άδεια σκοπιμότητας μετά από αλλαγή έδρας χορηγείται για την υπόλοιπη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας σκοπιμότητας.

Μετεγκατάσταση συστημάτων

Για τη μετεγκατάσταση συστήματος με ειδική άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εντός της ίδιας πληθυσμιακής μονάδας, απαιτείται η έκδοση νέας ειδικής άδειας λειτουργίας από την αρμόδια αρχή, χωρίς να απαιτείται εκ νέου η γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
Στην περίπτωση αυτή η νέα ειδική άδεια λειτουργίας χορηγείται για την υπόλοιπη διάρκεια της ισχύος της αρχικής άδειας.

Για τη μετεγκατάσταση συστήματος με ειδική άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκτός της ίδιας πληθυσμιακής μονάδας, απαιτείται η έκδοση νέας άδειας σκοπιμότητας. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας σκοπιμότητας εφαρμόζονται τα κριτήρια χορήγησης άδειας σκοπιμότητας και τα πληθυσμιακά κριτήρια.

Εκκρεµείς αιτήσεις για νέα άδεια σκοπιμότητας, σε οποιοδήποτε στάδιο, κατά την ηµέρα δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης επανεξετάζονται με τις διατάξεις της συγκεκριμένης απόφασης.

 

Πηγη:http://medispin.blogspot.gr