Χρηματοδότηση ΕΟΠΥΥ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων

Τροπολογία από το υπουργείο Εργασίας σε ν.σ. του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Κατατέθηκε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί, στις 30 Απριλίου 2016, προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, κλπ), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, κλπ.

Από τις διατάξεις εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), του πρώην Οίκου Ναύτου και του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρινίζεται ότι στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ που αφορούν τα έτη, πριν τις 31-12-2012, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30 Απριλίου 2016, για την εξόφληση των οποίων θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό τα έτη 2016 και 2017, περιλαμβάνονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥπρος ασφαλισμένους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ).

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «ο ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εκκαθάριση και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, στους οποίους οφείλει ως καθολικός διάδοχος ασφαλιστικών οργανισμών. Ωστόσο, επειδή υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και προς ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, διευκρινίζεται ότι ο ΕΟΠΥΥ προβαίνει στην εξόφληση των δαπανών υγείας και στους ασφαλισμένους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ως καθολικός διάδοχος αυτών. Περαιτέρω, με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης, αποσαφηνίζεται η διαδικασία παρακολούθησης και εξόφλησης των ληξιπρόθεσμών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από τους κλάδους Υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του τέως ΟΠΑΔ, όπως είχε διαμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), μετά την ένταξη σε αυτόν του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) ως Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, παραμένουν και εκκαθαρίζονται από τον ΕΟΠΥΥ εκείνες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που αφορούν τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων παρακολουθούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)».

Ολόκληρη η τροπολογία, εδώ.

Πηγη:http://healthmag.gr/