Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις η νοσηλεία στις ιδιωτικές κλινικές για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Πρόσθετη χρέωση μπορεί να υπάρχει μόνο για ειδικές κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών υλικών ή οικειοθελή αλλαγή θέσης – Και για τις δύο περιπτώσεις χρειάζεται έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου

Με τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ και μόνο τη νόμιμη συμμετοχή των ασθενών, υποχρεούνται οι ιδιωτικές κλινικές να νοσηλεύουν τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση προκύπτει σε περίπτωση αναβάθμισης θέσης από πλευράς της κλινικής.

Αντίθετα, εάν ο ίδιος ο ασθενής επιθυμεί αναβάθμιση θέσης, θα πρέπει ο ίδιος να το ζητήσει εγγράφως και σε αυτήν την περίπτωση οι εξετάσεις δεν επιτρέπεται να χρεώνονται με διαφορετικό τιμολόγιο.

Διαφορετικές χρεώσεις πέραν της νόμιμης συμμετοχής είναι δυνατόν να γίνονται στους ασθενείς για συγκεκριμένη κατηγορία ιατροτεχνολογικού προϊόντος και υγειονομικού υλικού, εάν ο ασθενής προτιμά κάποιο άλλο υλικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε πρόσφατη απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Υγείας Γ. Χουλιαράκη και Π. Πολάκη, αντίστοιχα, με την οποία τροποποιείται ο πρόσφατος Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Το άρθρο 61, αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:

Άρθρο 61
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

«Οι δικαιούχοι κατά τη νοσηλεία τους σε πάσης φύσεως συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές περίθαλψης, δεν υποχρεούνται σε καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στη σύμβαση των παροχών με τον ΕΟΠΥΥ, εκτός κι αν οι ίδιοι επιθυμούν, με γραπτή δήλωσή τους, αναβάθμιση θέσης νοσηλείας.
Η αναβάθμιση θέσης νοσηλείας δεν συνοδεύεται από διαφορετική τιμολόγηση των εξετάσεων στον ασθενή.

Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τη Διοίκηση του Οργανισμού σε περίπτωση που καταστρατηγείται αυτή η διάταξη από τους υπεύθυνους των ως άνω δομών και τους συμβεβλημένους παρόχους, αντίστοιχα, για λήψη διοικητικών μέτρων.

Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης χρέωσης πέραν της νόμιμης συμμετοχής τους, όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, για διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικό υλικό.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κατόπιν συμφωνίας για συγκεκριμένη κατηγορία ιατροτεχνολογικού προϊόντος και υγειονομικού υλικού, δύναται να προβλέπεται για την ανωτέρω κατηγορία πρόσθετη χρέωση (πέραν της νόμιμης συμμετοχής) στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί την παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης του δικαιούχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»».

 

 

Πηγη:https://healthmag.gr/