Ψηφιακή Bίβλος και στην Υγεία: Εφαρμογές συνταγογράφησης και ενιαίο σύστημα ραντεβού μεταξύ των αλλαγών

Στόχο των αλλαγών που προάγει η ψηφιακή Βίβλος, η οποια τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στο πεδίο της Υγείας αποτελεί, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση μιας ενιαίας πλατφόρμας ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού ραντεβού σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η επέκταση της συνταγογράφησης. Παράλληλα σχεδιάζεται η ψηφιακή υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι την θεραπεία και την αποκατάσταση.

 

Ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ολοκλήρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, ενιαίο σύστημα ραντεβού, επέκταση των μητρώων ασθενών, ανάπτυξη διαλειτουργικού πληροφοριακού συστήματος για τα νοσοκομεία, αλλά και ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ογκολογικών-αιματολογικών ασθενών, προβλέπει μεταξύ άλλων η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την αρχική έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025. Στο πεδίο της Υγείας, η Βίβλος αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 – 2025. Μεταξύ αυτών είναι και οι ψηφιακές παρεμβάσεις που αφορούν στην Υγεία.

Την τελευταία δεκαετία, τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, αποτέλεσμα του αυξημένου φορτίου των χρονίων νοσημάτων και της πολυνοσηρότητας, της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και των αυξημένων απαιτήσεων των πολιτών για μείωση των ανισοτήτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Σημαντική πρόκληση αποτελεί επίσης η άνιση κατανομή των πόρων και του προσωπικού υγείας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η ψηφιακή στρατηγική για την Υγεία ακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές και προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του καθώς και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στο σύνολό του. Οι στόχοι αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνουν:

 • Βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας του πολίτη στην Υγεία, μέσα από την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και την – παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.
 • Διακυβέρνηση της Ψηφιακής Υγείας, μέσα από τη δημιουργία θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας.
 • Διακυβέρνηση των εθνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής υγείας, μέσα από το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στην Υγεία και Πιστοποίηση Ιατρικών Εφαρμογών.
 • Αναβάθμιση υποδομών ηλεκτρονικής υγείας στα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσα από την αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας των μονάδων υγείας με σκοπό τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
 • Διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων υγείας από κακόβουλη και άσκοπη χρήση.
 • Δικτύωση όλων των κοινωνικών εταίρων στην ηλεκτρονική υγεία με σκοπό τη συνεχή διαβούλευση.
 • Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ηλεκτρονική υγεία, μέσα από την εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνολογιών στο εθνικό σύστημα υγείας

Ενίσχυση του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Επιβεβλημένη χαρακτηρίζεται η επίσπευση της διαλειτουργικότητας του ανωτέρω συστήματος με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Αντίστοιχα αναγκαία είναι η ανάπτυξη διαλειτουργικότητας και διεπαφών με τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, για τη συμπερίληψη στο σύστημα συνταγογράφησης των φαρμάκων που συνταγογραφούνται σε αυτά.

Στην ίδια κατεύθυνση με την άυλη συνταγή είναι επιβεβλημένο να προωθηθούν το άυλο παραπεμπτικό για εξετάσεις καθώς και η άυλη συνταγή για την προμήθεια αναλωσίμων (π.χ. ταινίες μέτρησης σακχάρου).

Σε συνέχεια της άυλης συνταγής, και με σκοπό την άμεση επικοινωνία με τον πολίτη για τη γνωστοποίηση συνταγογραφήσεων που πραγματοποιούνται καθώς και την αποστολή ειδοποιήσεων από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, είναι επίσης αναγκαίο να αναπτυχθούν εφαρμογές για προσωπικές φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα με σκοπό την αποφυγή της κοστοβόρας χρήσης SMS.

Ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

Στην παρούσα κατάσταση ο ΑΗΦΥ ενημερώνεται από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, έχει ενεργοποιηθεί για μικρό ποσοστό πολιτών και ο βαθμός ενημέρωσής του από γιατρούς επαγγελματίες υγείας είναι πολύ χαμηλός, λειτουργώντας πρωτίστως ως εργαλείο καταγραφής μιας ιατρικής επίσκεψης σε κάποιο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Δημοσίου.

Στον ΑΗΦΥ θα τηρούνται το συνοπτικό ιστορικό υγείας, σύμφωνα με το πρότυπο του international patient summary (EN17269), ένα αποθετήριο εγγράφων που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξιτήρια των νοσοκομείων, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων καθώς και τις εκτελεσμένες ιατρικές συνταγές φαρμάκου. Παράλληλα, μέσω του ΑΗΦΥ θα διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα περιστατικών υγείας (έγγραφα, πορίσματα, ιατρικές εικόνες). Ο ΑΗΦΥ θα υποστηρίζει επίσης κεντρικούς καταλόγους μεταδεδομένων (metadata), κωδικοποιήσεων και ονοματολογιών για την αναζήτηση ιατρικών και άλλων πληροφοριών.

Ο ΑΗΦΥ θα διασφαλίζει την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας του ασθενούς μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού τηρώντας υψηλές προδιαγραφές τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Επέκταση και ανάπτυξη των μητρώων ασθενών (Patient Registries)

Επισημαίνεται πως τα μητρώα ασθενών, όπως το Μητρώο Ασθενών COVID-19, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη πολιτικών υγείας, με στόχο τη διασφάλιση της ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών, αλλά και της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την υγεία.

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τα Eθνικά Mητρώα Aσθενών (Hellenic National Registries) να μπορούν να διαλειτουργούν με τα αντίστοιχα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και με διεθνή μητρώα (π.χ. Μητρώο συλλογής δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από τη χρήση CAR-T cells θεραπειών), τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι την θεραπεία και την αποκατάσταση.

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

 • Μητρώο Ογκολογικών Ασθενών που θα περιλαμβάνει το συνολο των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου (ιστολογικές, απεικονιστικές, αιματολογικές και άλλες εξετάσεις, πρακτικά χειρουργικών επεμβάσεων, σχήματα θεραπείας κ.λ.π.)
 • Διαμόρφωση Σχήματος Θεραπείας σύμφωνα με τα ισχύοντα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και παρακολούθηση της εξέλιξής της θεραπείας
 • Υποστήριξη του ασθενή στην αναζήτηση της Μονάδας Υγείας που θα του παρέχει την κατάλληλη θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία) στον κατάλληλο χρόνο.
 • Υποστήριξη των Μονάδων Υγείας με ψηφιακά συστήματα που υποστηρίζουν τη διαδικασία προετοιμασίας και χορήγησης χημειοθεραπείας με στόχο την ασφαλή χορήγηση του κατάλληλου κυτταροτοξικού φαρμάκου στον ασθενή αλλά και την ασφάλεια των χρηστών (ιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών) που συμμετέχουν στη διαδικασία προετοιμασίας της θεραπείας.
 • Τηλεπαρακολούθηση των ασθενών μέσω mobile app.

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού για Δομές ΠΦΥ και Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων

Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας ενιαίας πλατφόρμας ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού ραντεβού σε εθνικό επίπεδο που θα επιτρέπει:

 • Την ορθότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του συστήματος και τη μείωση των χρόνων αναμονής
 • Τη διευκόλυνση του πολίτη στην αναζήτηση του ραντεβού παρέχοντάς του εικόνα της συνολικής διαθεσιμότητας ραντεβού στην ειδικότητα και τη γεωγραφική περιοχή που τον ενδιαφέρουν
 • Την κατάργηση των υπέρογκων χρεώσεων των πολιτών για τηλεφωνικές κλήσεις (υπάρχει πλήθος καταγγελιών τόσο από πολίτες όσο και από το Συνήγορο του Πολίτη και το Συνήγορο του Καταναλωτή).

Για την επίτευξη των ανωτέρω προτείνεται

 1. η επέκταση του υπάρχοντος συστήματος Ηλεκτρονικού Ραντεβού (που εξυπηρετεί σήμερα μέρος των δομών ΠΦΥ) στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, ώστε, μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον, ο πολίτης να έχει στη διάθεσή του όλες τις εναλλακτικές προτάσεις ραντεβού, για να κάνει τη βέλτιστη επιλογή
 2. η διαμόρφωση νέου συμβατικού πλαισίου για τηλεφωνικές υπηρεσίες κλεισίματος ραντεβού με την ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη (αστική χρέωση)
 3. η επέκταση στα ραντεβού για Διαγνωστικές Εξετάσεις (π.χ. απεικονιστικές)

Ακόμη, στα έργα της Βίβλου ψηφιακού μετασχηματισμού που αφορούν στην Υγεία είναι:

 • Επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής
 • Νέο σύστημα διαχείρισης Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας
 • Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία και αξιολόγηση ψηφιακών υποδομών υγείας
 • Βελτίωση της ποιότητας, της διαλειτουργικότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την υγεία
 • Βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών του τομέα της υγείας και διαχείριση της συγκατάθεσης του πολίτη για την πρόσβαση στα δεδομένα του
 • Παροχή διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών υγείας
 • Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας για την παροχή προσωποκεντρικής περίθαλψης
 • Παροχή προηγμένων δικτυακών – υπολογιστικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε Νοσοκομειακές Μονάδες
 • Από-υλοποίηση υποβολών Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας στον ΕΟΠΥΥ
 • Ψηφιοποίηση διαδικασίας απόδοσης δαπανών αιμοκαθαρόμενων και πολυμεταγγιζόμενων ασθενών
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ)
 • Ψηφιακή Μεταρρύθμιση Επείγουσας Φροντίδας Υγείας
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Οικονομικής Διαχείρισης των Νοσοκομείων
 • Παρατηρητήριο Πληροφοριών Υγείας

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/