507 Νέες θέσεις Ιατρών, Νοσηλευτών και Προσωπικού

Τροπολογία στη Βουλή

Με 507 νέες θέσεις ιατρών και νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στελεχώνεται το ΕΣΥ, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) και του Ελληνικού Δημοσίου και Λοιπές Διατάξεις». Ειδικότερα, για τη βελτίωση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) συνιστώνται: α) στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ), για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκατόν ογδόντα δύο (182) συνολικά θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, πέραν των υφισταμένων οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ. Η κατανομή των θέσεων αυτών, ανά πλήθος και ειδικότητα, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ), για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τριακόσιες είκοσι πέντε (325) συνολικά θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού, πέραν των ήδη υφισταμένων οργανικών θέσεων. Οι θέσεις αυτές, όσον αφορά τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’32) και κατανέμονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανά πλήθος, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις ΔΥΠΕ, για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και στα νοσοκομεία.

 

Πηγη:HealthDaily