Αποστολή προκήρυξης 13 θέσεων ιατρών ΕΣΥ για το Τ.Ε.Π. του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 4607/26.3.2018 Προκήρυξη 13 θέσεων ιατρών ΕΣΥ για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των μελών σας με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπό σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Η εν λόγω προκήρυξη έχει ήδη αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Νοσοκομείου μας με ΑΔΑ: 9ΒΠ54690ΩΑ-ΦΓΙ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΠ

Σας ευχαριστούμε,

Από το Τμήμα Προσωπικού
Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»