Προκήρυξης 2 θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για το ΚΟΚΕΨΥΠΕ Ν. Σμύρνης του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 5495/18.4.2018 Προκήρυξη 2 θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για το Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ν. Σμύρνης του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των μελών σας με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπό σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Η εν λόγω προκήρυξη έχει ήδη αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Νοσοκομείου μας με ΑΔΑ: ΩΥΒ14690ΩΑ-Ρ4Μ.

Σας ευχαριστούμε,

Από το Τμήμα Προσωπικού

Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜ. Β ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ _ Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ _ ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ