Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν. Τρικάλων

Σας κοινοποιούμε την αριθ. πρωτ. 20998/14-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ8Δ46907Φ-0ΨΜ)
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Τρικάλων, η
οποία εκδόθηκε μετά από την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 49607/7-9-2021
Εγκριτική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και παρακαλούμε για τις τυχόν
δικές σας ενέργειες.

5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΔ
2431350773
gnt.dad@trikalahospital.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021