Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Γ.Ν. Τρικάλων

αριθ. πρωτ. 20998/14-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ8Δ46907Φ-0ΨΜ) Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Τρικάλων, η οποία εκδόθηκε μετά από την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 49607/7-9-2021 Εγκριτική Απόφαση του Υπουργού Υγείας

 

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00004

 

5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΔ

2431350773

gnt.dad@trikalahospital.gr