Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Επίκουρων Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196)  σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε έντυπη μορφή μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

 

Πηγη:http://www.moh.gov.gr