Εκδήλωση του ΕΚΠΑ για τις Νέες Βιοτεχνολογίες Ιατρικής Ακριβείας

Εκδήλωση-συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιασθούν οι στρατηγικοί στόχοι του νεοσυσταθέντος Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουνίου ώρα 11 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο-Εντευκτήριο «Κ. Παλαμάς» του ΕΚΠΑ (Ακαδημίας και Σίνα). 

Οικοδεσπότης της εκδήλωσης, είναι ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος.

Η έννοια της Ιατρικής Ακριβείας ―που αναφέρεται στην εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των ασθενών, και την κατάταξή τους σε υποομάδες με βάση παράγοντες όπως η επιθετικότητα της ασθένειας ή η προβλεπόμενη ανταπόκριση στη θεραπεία― έχει πλέον αναδειχθεί ως η κατεύθυνση του μέλλοντος για την καλύτερη κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπινων νόσων.

Η Ιατρική Ακριβείας βασίζεται στη σύνθεση πληροφοριών μεγάλης κλίμακας που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως οι τεχνολογίες γονιδιωματικής, μεταγραφομικής, πρωτεομικής, καθώς επίσης και περιβαλλοντικών δεδομένων ή παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής των ασθενών, ώστε να δημιουργηθεί μια ολιστική περιγραφή της υγείας ή της ασθένειας κάθε ατόμου. Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους πληροφορίες, θα σχεδιαστούν μοντέλα που θα επιτρέπουν ακριβέστερες και πιο εξειδικευμένες επιλογές υγειονομικής περίθαλψης για τον κάθε ασθενή, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο θεραπείας. Τα μοντέλα αυτά αναμένεται να αλλάξουν την κλινική πράξη προς μια πιο ενεργητική και προληπτική υγειονομική περίθαλψη, με σημαντικά κοινωνικo-οικονομικά οφέλη σε εθνικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ μέσω της δημιουργίας του Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας στις κτηριακές εγκαταστάσεις της στου Γουδή έχει την ευκαιρία να αποτελέσει έναν κεντρικό εθνικό κόμβο για την υλοποίηση, το συντονισμό και την ενοποίηση προσεγγίσεων εξατομικευμένης ιατρικής στην περιοχή μας, αλλά και ως μέρος ενός πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου δικτύου, παρέχοντας έτσι πληροφορίες σχετικά με τη διαστρωμάτωση των ασθενών, τους παράγοντες που προδιαθέτουν σε ασθένειες, και την ανταπόκριση στις θεραπείες, για συγκεκριμένους πληθυσμούς.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελληνική Ακαδημαϊκή κοινότητα και τον Ελληνικό πληθυσμό που είναι γενετικά διακριτός από τους πληθυσμούς της Αμερικής, της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης στους οποίους εστιάζουν μέχρι σήμερα οι εξατομικευμένες προσεγγίσεις στην ιατρική. Διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες μπορεί να παρουσιάζουν διαφορική ευπάθεια σε ασθένειες, διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία, και ίσως να απαιτούν ξεχωριστά διαγνωστικά και προγνωστικά εργαλεία. Η ενσωμάτωση της Ιατρικής Ακριβείας στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού θα φέρει σημαντικά κοινωνικά οφέλη.

Με το κύρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

H Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η μεγαλύτερη και αρχαιότερη Ιατρική Σχολή στη χώρα. Απασχολεί περίπου 600 καθηγητές, άνω των 2.000 ενεργών προπτυχιακών και άνω των 3.000 ενεργών μεταπτυχιακών φοιτητών, υψηλής κατάρτισης, οι οποίοι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και κρίσιμη μάζα για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της Ιατρικής Ακριβείας.

Επιπλέον, η Σχολή έχει ήδη (και θα αναπτύξει περαιτέρω) ένα ευρύ φάσμα κλινικών δεδομένων και βιολογικών δειγμάτων, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως βάση για την ανάπτυξη νέων μεθόδων ταξινόμησης των ασθενών, ανακάλυψης βιοδεικτών και ανάπτυξης διαγνωστικών εργαλείων, με τελικό στόχο την βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση .

Η Ιατρική Σχολή προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός Κέντρου με αντικείμενο την καινοτόμο έρευνα στην Ιατρική Ακριβείας. Σχετικές ενέργειες έχουν ήδη αποφασιστεί στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδιασμών ανάπτυξης της Σχολής, η οποία παρέχει τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου στην ιατρική έρευνα μέσω των εξειδικευμένων κλινικών ερευνητικών ομάδων και ερευνητικών ομάδων βασικής έρευνας. Η Σχολή απαρτίζεται από κορυφαίες πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία εκμετάλλευσης του «τριγώνου της γνώσης» (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία) για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς ερευνητών και ιατρών που θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν μεθόδους εξατομικευμένης ιατρικής.

Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Ιατρική Ακριβείας pMedGR

Σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», το οποίο προσφέρει τεχνολογίες πρωτεομικής ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων, και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο προσφέρει απεικονιστικές τεχνολογίες PET/CT, το Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας της Ιατρικής Σχολής αναπτύσσει την Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική pMedGR, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με 4 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του pMedGR αναπτύσσονται Μονάδες παροχής υπηρεσιών σε νέες βιοτεχνολογίες, όπως Γονιδιωματική, Μεταγραφομική, Πρωτεομική, Κυτταρομετρία Μάζας (CyTOF), ανάλυση μεταγραφωμάτων μοναδιαίων κυττάρων (single-cell technologies), Βιοπληροφορική Ανάλυση, Σύνθεση και Μοντελοποίηση Δεδομένων, κ.α. Οι Μονάδες αυτές θα λειτουργούν με πιστοποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, ώστε να υπηρετούν τη δημόσια υγεία και να αποτελούν τη βάση για την Ιατρική έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία.

Στη Συνέντευξη Τύπου θα παρίστανται τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Κέντρου που αποτελείται από τον Καθηγητή Πέτρο Σφηκάκη (Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Κέντρου), τον Καθηγητή Γεώργιο Κόλλια (Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος τη Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου), τον Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ), τον Καθηγητή Μιχαήλ Κουτσιλιέρη (Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ), τον Καθηγητή Βασίλειο Γοργούλη (Διευθυντής Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ), τον Καθηγητή Αριστείδη Ηλιόπουλο (Διευθυντής Εργαστηρίου Βιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ), τον Καθηγητή Νικόλαο Νικητέα (Διευθυντή Κέντρου Πειραματικής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ) και τον Καθηγητή Παναγιώτη Παναγιωτίδη (Διευθυντή Μονάδας Μοριακής Διαγνωστικής στην Αιματολογία Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ).

Πηγη:https://www.onmed.gr