ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 13ος ΚΥΚΛΟΣ: Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία

ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2023
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αstoria – Capsis Hotel, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ