Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ μόνο με ακριβή καταγραφή στο μητρώο του ΕΟΦ

Τρεις κλίμακες για το τέλος καλλυντικών στον ΕΟΦ ανάλογα με τις πωλήσεις

Αρχειακό υλικό θα θεωρείται το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών του ΕΚΑΠΤΥ το οποίο καταργείται και ως μοναδικό τέτοιο Μητρώο θα λογίζεται πλέον το αντίστοιχο υπό κατάρτιση Μητρώο του ΕΟΦ.

Όπου λοιπόν απαιτείται μοναδικός κωδικός ιατροτεχνολογικού προϊόντος, θα χρησιμοποιείται αυτός που αποδίδεται από τον ΕΟΦ.

Αυτό προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας σε ρυθμίσεις του για τα μητρώα προμηθειών και σημειώνεται πως ο αριθμός μητρώου του ΕΚΑΠΤΥ διατηρείται στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ μέχρι την καταχώρησή του στο Μητρώο του ΕΟΦ.

Σε ότι αφορά τη διαπραγμάτευση με τους παρόχους για τους όρους αμοιβής, συμβάσεων, τιμών των υλικών και φαρμάκων, για τις προμήθειες του ΕΟΠΥΥ, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι προϋπόθεση σύναψης σύμβασης είναι η καταχώριση κάθε παρόχου στο «Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ», το οποίο δημιουργείται και τηρείται στον Οργανισμό, ο οποίος το χρηματοδοτεί και το επεξεργάζεται βάσει των αναγκών του. Για τη σύναψη συμβάσεων με τον Οργανισμό οι πάροχοι αποδέχονται τους όρους και αποστέλλουν τα οριζόμενα δικαιολογητικά.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ μη προσκόμιση ή ελλιπής προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών, οι συμβάσεις θεωρούνται ανυπόστατες, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν αποζημιώνονται αναδρομικά από τη σύναψή τους, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης.

Για την αποζημίωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, καθώς και σκευασμάτων-τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMPs), τροφίμων για αντιμετώπιση μεταβολικών νοσημάτων, σκευασμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών, προϊόντων για αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης και της κυστικής ίνωσης ή ειδών, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των διατροφικών προϊόντων που γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ, καθώς και των ειδών πρόσθετης περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων, απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πρόσθετης υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον εισαγωγέα-κατασκευαστή-αντιπρόσωπο, στην οποία δηλώνεται:

  • η καταχώριση των ειδών στα μητρώα του ΕΟΦ και του Μητρώου Αποζημιουμένων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και στο Παρατηρητήριο Τιμών, αν το προϊόν έχει καταχωριστεί σε αυτό και
  • ότι το προϊόν διατίθεται σε τρεις τουλάχιστον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος καλλυντικών
Με το νομοσχέδιο, αλλάζει το τέλος καλλυντικών ύψους 1% επί της καθαρής χονδρικής τιμής πώλησης και αντικαθίσταται αναδρομικά από 1.1.18 με τέλος ετοιμότητας των υπηρεσιών του ΕΟΦ για την εποπτεία της αγοράς και την κάλυψη των εξόδων εργαστηριακών εξετάσεων.
Το τέλος ετοιμότητας υπολογίζεται επί ετησίων πωλήσεων ως εξής:
α) έως 100.000 ευρώ, συντελεστής 0,75%,
β) από 100.001 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ, συντελεστής 1%,
γ) κάθε ποσό άνω των 5.000.000 ευρώ, συντελεστής 1,25%.

Το τέλος αφορά παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εισαγωγείς, καθώς και διανομείς.
Οι καταστάσεις είναι ετήσιες και καταχωρίζονται σ’ αυτές τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και η συνολική αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται σ’ αυτά. Τα τέλη, εισπράττονται και βεβαιώνονται συγκεντρωτικά στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες το αργότερο έως την 31η Ιανουάριου του αμέσως επόμενου έτους από το έτος για το οποίο οφείλονται, μαζί με τις εκάστοτε ισχύουσες επιβαρύνσεις.
Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης, μαζί με το αποδεικτικό είσπραξης της Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται στον Ε.Ο.Φ. μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία καταβολής.
Διαφορές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των παραπάνω εισφορών από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Φ., μετά τον συμψηφισμό των επιπλέον καταβολών, βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες μετά την αποστολή νόμιμων τίτλων είσπραξης στους οποίους θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των οφειλετών.

Πηγη:http://healthmag.gr