Κορονοϊός: Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΕΟΠΥΥ και ΠΦΥ.

Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε χθες 13 Απριλίου με νέα μέτρα σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας.Τι προβλέπεται σχετικά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΠΥ και των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ.

Κατ΄ οίκον επισκέψεις αλλά και …εξ αποστάσεως

Η νέα ΝΠΠ ορίζει μεταξύ άλλων, τι θα γίνεται με την  κατ΄ οίκον ή την εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορονοιο COVID 19, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΠΝΠ,.

Οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ και οι οικογενειακοί ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) θα πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ή και παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με ασφαλή μέσα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορονοϊό COVID 19 που παραμένουν στην οικία τους.

Πόσα χρήματα θα δίνουν οι ασθενείς

Η αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι του ποσού των εκατό είκοσι (120) ευρώ ανά ασθενή για την ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ημερών παρακολούθησης του. 

Η αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως στους ασθενείς με κορονοϊό, COVID 19 ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά συνεδρία εξ αποστάσεως και μέχρι του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ανά ασθενή για την ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ημερών παρακολούθησης του.  Τα ποσά ανά επίσκεψη ή συνεδρία των περ. α και β της παρ. 1 για υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και εντάσσονται στο ανώτατο μηνιαίο όριο αμοιβής των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Σημειώνεται ότι  για την καταβολή του συνολικού μηνιαίου ποσού που αφορά τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους της παρ. 1, απαιτείται, τόσο για τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, όσο και για τους οικογενειακούς ιατρούς της ΠΦΥ, να υποβάλλεται αναλυτικός κατάλογος επισκέψεων κατ΄ οίκον ή συνεδριών εξ αποστάσεως. 

Το ανώτατο όριο των ιατρών που μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ΄ εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των εν λόγω δαπανών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Διευκρινίσεις 

Ως προς την αμοιβή των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ για επισκέψεις κατ΄ οίκον σε ασθενείς που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Β΄ 4898/2018) και των συμβάσεων τους με τον ΕΟΠΥΥ.  Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών των ιατρών προς τους ανασφάλιστους ασθενείς, ήτοι το ποσό των τριάντα (30) ευρώ για την κατ΄ οίκον επίσκεψη και των δέκα (10) ευρώ για την εξ αποστάσεως συνεδρία, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ασφαλισμένους και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1, που υπερβαίνουν το όριο της παρ. 2 και πάντως όχι πέραν του ανώτατου ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μηνιαίως, καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και καλύπτεται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

Σε κάθε περίπτωση, η κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ προς ασθενείς με κορονοϊό COVID-19 ισχύει εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19 προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του περιορισμού της νόσου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΠΝΠ.

Οι ιατροί των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ δύναται να πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ή και να παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με μέσα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορονοϊό COVID-19 που παραμένουν στην οικία τους.

Η αποζημίωση των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ του ΕΣΥ που παρέχουν υπηρεσίες κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως όπως ορίζεται παραπάνω για τους ασθενείς με κορονοϊό COVID-19 εκτός του τακτικού ωραρίου τους ορίζεται στο ωρομίσθιο ενεργού εφημερίας. 

Τα ποσά της καταβλητέας αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς βαρύνουν τον προϋπολογισμό των ΥΠΕ και υπολογίζονται ως πρόσθετες αμοιβές. Το ανώτατο όριο των ιατρών που μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ΄ εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος απόδειξης των υπηρεσιών που παρέχουν κατ΄ οίκον και εξ αποστάσεως, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικά η Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΕΔΩ

 

 

Πηγη: https://www.news4health.gr/