Ψηφιακή Bίβλος και στην Υγεία: Mobile app για την αναμονή στα νοσοκομεία μεταξύ των αλλαγών

Στόχο των αλλαγών που προάγει η ψηφιακή Βίβλος, η οποια τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στο πεδίο της Υγείας αποτελεί, μεταξύ άλλων η Ψηφιακή Μεταρρύθμιση Επείγουσας Φροντίδας Υγείας και η Ψηφιοποίηση διαδικασίας απόδοσης δαπανών αιμοκαθαρόμενων και πολυμεταγγιζόμενων ασθενών

Ψηφιακή Μεταρρύθμιση Επείγουσας Φροντίδας Υγείας, νέο σύστημα διαχείρισης Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Οικονομικής Διαχείρισης των Νοσοκομείων, ψηφιοποίηση διαδικασίας απόδοσης δαπανών αιμοκαθαρόμενων και πολυμεταγγιζόμενων ασθενών και ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ)προβλέπει μεταξύ άλλων η Ψηφιακή Βίβλος Μετασχηματισμούς

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την αρχική έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025. Στο πεδίο της Υγείας, η Βίβλος αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 – 2025. Μεταξύ αυτών είναι και οι ψηφιακές παρεμβάσεις που αφορούν στην Υγεία.

Την τελευταία δεκαετία, τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, αποτέλεσμα του αυξημένου φορτίου των χρονίων νοσημάτων και της πολυνοσηρότητας, της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και των αυξημένων απαιτήσεων των πολιτών για μείωση των ανισοτήτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Σημαντική πρόκληση αποτελεί επίσης η άνιση κατανομή των πόρων και του προσωπικού υγείας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η ψηφιακή στρατηγική για την Υγεία ακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές και προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του καθώς και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στο σύνολό του. Οι στόχοι αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνουν:

 1. Βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας του πολίτη στην Υγεία, μέσα από την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και την – παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.
 2. Διακυβέρνηση της Ψηφιακής Υγείας, μέσα από τη δημιουργία θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας.
 3. Διακυβέρνηση των εθνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής υγείας, μέσα από το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στην Υγεία και Πιστοποίηση Ιατρικών Εφαρμογών.
 4. Αναβάθμιση υποδομών ηλεκτρονικής υγείας στα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσα από την αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας των μονάδων υγείας με σκοπό τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
 5. Διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων υγείας από κακόβουλη και άσκοπη χρήση.
 6. Δικτύωση όλων των κοινωνικών εταίρων στην ηλεκτρονική υγεία με σκοπό τη συνεχή διαβούλευση.
 7. Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ηλεκτρονική υγεία, μέσα από την εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνολογιών στο εθνικό σύστημα υγείας

Ψηφιακή Μεταρρύθμιση Επείγουσας Φροντίδας Υγείας

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΤΕΠ με έμφαση στη μείωση του χρόνου παραμονής του ασθενούς στο χώρο του ΤΕΠ. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

 • Προτυποποίηση ροών εργασίας Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
 • Ψηφιοποίηση των πρότυπων ροών και υποστήριξη της εφαρμογής τους με ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και χωροταξικές παρεμβάσεις
 • Ψηφιακή αναβάθμιση ΕΚΑΒ (on line επικοινωνία με τα ασθενοφόρα, ενημέρωση του Νοσοκομείου για την άφιξη περιστατικού, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την αναμονή στα ΤΕΠ και την πληρότητα
 • κλινών των Νοσοκομείων)
 • Mobile App για την ενημέρωση του πολίτη σε πραγματικό χρόνο για την προβλεπόμενη αναμονή ανά Νοσοκομείο ώστε να επιλέξει βέλτιστα το Νοσοκομείο που θα κατευθυνθεί.

Νέο σύστημα διαχείρισης Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον

Μέσω του έργου θα παρασχεθεί κεντρικό σύστημα διαχείρισης των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ με λειτουργίες που θα περιλαμβάνουν την κεντρική διαχείριση των παραγγελιών, την αυτόματη παραγγελιοληψία, την κεντρική διαχείριση των αποθεμάτων με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη διαχείριση των τιμολογίων και των πληρωμών. Παράλληλα, μέσω του έργου θα πραγματοποιηθεί ανασχεδιασμός και υλοποίηση της διαδικασίας προγραμματισμού και παράδοσης σκευασμάτων κατ’ οίκον, καθώς και της διαδικασίας προγραμματισμού ραντεβού για την παραλαβή φαρμάκων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που επισκέπτονται τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Οικονομικής Διαχείρισης των Νοσοκομείων

 • Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων αποθηκών (Warehouse Management) σε ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες δράσεις της ΕΚΑΠΥ.
 • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Μητρώο Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, παρακολούθηση συμβάσεων, έλεγχος κόστους συντηρήσεων κ.λ.π.)
 • Πραγματική λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής.

Ψηφιοποίηση διαδικασίας απόδοσης δαπανών αιμοκαθαρόμενων και πολυμεταγγιζόμενων ασθενών

Οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι νεφροπαθείς και οι πολυμεταγγιζόμενοι, δικαιούνται αποζημίωση για τις μετακινήσεις τους (και των συνοδών τους), όταν μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις μέχρι τα κατά τόπους ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία. Σήμερα για την αποζημίωση δαπανών μετακίνησης προσκομίζονται τα παραστατικά δαπάνης σε έντυπη μορφή, τα οποία θα πρέπει να συμπίπτουν, τόσο με τις ημέρες αιμοκάθαρσης όσο και με το χρόνο διενέργειας των αιμοκαθάρσεων. Ενδεικτικά, για το έτος 2019 καταγράφηκαν 148.671 αιτήματα δικαιούχων για απόδοση δαπανών μετακίνησης. Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η ψηφιοποίηση της αίτησης απόδοσης δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων και πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, προκειμένου αυτοί ή οι συνοδοί τους να μην υποχρεούνται να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα με φυσική παρουσία. Στόχος είναι τόσο η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και η μείωση του διοικητικού κόστους διαχείρισης και εξυπηρέτησης των αιτήσεων.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ)

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Για το λόγο αυτό, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) θα αναβαθμιστούν οι δικτυακές υποδομές των αντίστοιχων Υγειονομικών Υπηρεσιών, θα διασυνδεθούν οι κόμβοι των στρατιωτικών νοσοκομείων και θα αναβαθμιστεί το Κέντρο Συλλογής Δεδομένων (ΚΣΔ). Παράλληλα θα απλουστευθούν/ ηλεκτρονικοποιηθούν διαδικασίες λειτουργίας και παροχής υπολογιστικών υπηρεσιών ώστε να καθίσταται απρόσκοπτη η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων σε 24ωρη βάση.

 

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/